داستان در دنیای شمشیر و جادوگری اتفاق می‌افتد، یک صده بعد از اینکه پادشاه کایرو از اورولیا پادشاه شیاطین آنگوموندو را شکست داد. ارباب کاسل در این دوره‌ی پر از صلح زندگی می‌کند. اما، هنگامی که ظاهر شدن دوباره‌ی شیاطین در سرزمینش را می‌شنود، سرنوشت کاسل به خطر می‌افتد. کاسل که توسط مرد دانایی راهنمایی می‌شود، با همراهان خود عازم ماجراجویی می‌شود تا این تاریکی که سرزمین صلح‌‌آمیز را تهدید می‌کند را از بین ببرد و جنگجوی منتخب شمشیر مقدس Aea شود.