محله Ikebukuro یک بهشت برای یاکوزا، خلافکاران و خانه ماکوتو ماجیما میباشد. ماکوتو برای محافظت از دوستانش، درگیر مسائل خطرناکی میشود که حتی پلیس از پس آنها برنمی آید. ولی زمانی که ماکوتو طی یک اتفاق یکی از دوستانش را از دست میدهد، آیا میتواند وضعیت را کنترل کند یا اینکه او نیز در خیابان های پر از خون این محله غرق خواهد شد.